6th International Conference on Vortex Flows and Vortex Models (ICVFM Nagoya 2014) November 17-20, 2014, Nagoya, JapanКонференцияДоклады: